About

About Ilknur Akpinar Yucedag

___________ www.booksiay.com ____________ BOOKSIAY © en iyi kitap, film, dizi önerileri, yorumları, alıntıları, replikleri ve çok daha fazlasını "Booksiay * Dünden Yarına" içinde bulacaksın... ABONE OL!

Connect with Ilknur Akpinar Yucedag

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store