KAYIP TANRILAR ÜLKESİ — Ahmet Ümit

https://www.booksiay.com/kayip-tanrilar-ulkesi-ahmet-umit/ilknur-akpinar-yucedag/

Kayıp Tanrılar Ülkesi — Ahmet Ümit

“Geçmiş, geleceği içinde saklayan sırlarla dolu bir aynadır.

Eğer o aynaya yeterince bakarsan

Zamanın sırrını da görürsün,

Hayatın manasını da.”

Kayıp Tanrılar Ülkesi romanında Ahmet Ümit, toplumsal göç sorunu, cinsiyet ve ırk ayrımcılığı temalarına değinirken, bir cinayet vakasını psikolojik, sosyolojik, antropolojik çözümlemelerin olduğu tarihsel derinliği olan bir perspektife yerleştiriyor.

Ahmet Ümit, suç anatomisini ve suçun bireysel, toplumsal yansımalarını başarıyla yazıyor. Agatha Christie ’nin Hercule Poirot, Peyami Safa ’nın Cingöz Recai serisindeki Başkomiser Mehmet Rıza karakterlerine benzerlik gösteren, yarattığı Başkomiser Nevzat ile de okuyucusunu derinden etkiliyor.

Zeus Altarı ve Pergamon Tapınağı’nın çevresinde dönen Kayıp Tanrılar Ülkesi romanına, Olympos tanrılarını da şiirsel bir anlatımla konuk ediyor.

Romanda, en tanınmış mitolojik karakter olan Zeus ve onun hayatıyla, ilişkileri üzerinden şekillenen olaylar bütününde gezineceğiz.Almanya’da Berlin sokaklarından, Türkiye’de Bergama’ya kadar uzanan maceranın heyecan dozu hiç düşmüyor. Olayların başladığı ve geliştiği Berlin’de Başkomiser Yıldız Karasu ve yardımcısı Tobias Becker, sembolik sırlarla dolu bir cinayetler serisini çözmeye çalışıyorlar. Başkomiser Nevzat ve ekibinin desteğiyle de ilerleyen soruşturmanın heyecanı kitabın son sayfasına kadar bitmiyor.

Kayıp Tanrılar Ülkesi, Ölmez Ailesinin geçmişle hesaplaşırken yaşadıkları üzerinden okuyucuya oldukça sıradışı bilgiler aktarıyor. Karakterlerin isimleri bile özenle seçilmiş. Yazarımız, mitolojiden antropolojiye, Kharma ve Dharma gibi Uzakdoğu öğretilerinden, Jung’ın arketiplerine kadar uzanan, farklı alanlarındaki bilgilerden ilham almış.

Devamı için :

--

--

www.booksiay.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store