KILL BILL — Bang Bang

https://www.booksiay.com/kill-bill-bang-bang/ilknur-akpinar-yucedag/
https://www.booksiay.com/kill-bill-bang-bang/ilknur-akpinar-yucedag/

Kill Bill

“İnsanlar önce bir meslek edinirler,

sonra da emekli olabilmek için biraz daha uzun yaşamayı isterler.

Bunu hep düşünmüşümdür;

savaşçılar da düşmanlarıyla aynı ilişkiyi paylaşıyorlar.”

Kill Bill film serisini, Quentin Tarantino, dövüş sanatları filmleri, samuray sineması, blaxploitation ve spagetti westernlere saygı olarak tasarlıyor. Dört saatten uzun olunca ikiye bölünerek bir yıl arayla yayınlanan filmin sinematografisiyle Tarantino, başarılı bir “hikâye anlatıcılığı” ortaya çıkarıyor ve öfke fışkıran intikam duygularını, izleyicisinin bütün duygusal bamtellerine dokunduğu olağanüstü bir görsel şölene dönüştürüyor.

Geçmişten günümüze yaşananlara bakıldığında hafızalarımızın bize öğrettiği şey, ruhumuza yatkın fikir ve duygular içeren akış bizi etkileyerek harekete geçirir.

Onu sahiplenir ve aktarırız.

Böylece hikâyenin yoluna devam etmesini sağlarız.

İnsanlık tarihini oluşturan ve günümüze kadar ulaşan hikâyeler, masal, destan, mit olarak hayatımızdalar. Bugün yaşadıklarımız yüzlerce yıl sonrasının masallarını, destanlarını ve mitlerini yaratıyor ve onu nasıl anlattığımız her zaman çok önemli olacak.

--

--

www.booksiay.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store