TÜFEK, MİKROP VE ÇELİK — Jared Diamond

https://www.booksiay.com/tufek-mikrop-ve-celik-jared-diamond/ilknur-akpinar-yucedag/

Tüfek, Mikrop ve Çelik

“Gazeteciler yazarlardan koca bir kitabı bir tek cümleyle özetlemesini isterler her zaman. İşte bu kitap için o cümle şu: “Tarih farklı halklar için farklı yönde gelişti ama bu çevresel farklardan dolayı böyle oldu, o halkların biyolojik farklılıklarından dolayı değil.”

Tüfek, Mikrop ve Çelik, 1998’de kurgusal olmayan genel eser dalında Pulitzer Ödülü ve En İyi Bilim Kitabı dalında Aventis ödülü kazanmış, Jared Diomand’ın otuz yıllık bilimsel araştırmalarından oluşan kitaptır. Temmuz 2005’te National Geographic Society tarafından kitaba bağlı kalarak çekilen bir belgesel de yapılmıştır. Belgeseli izlemenin yeterli olacağını düşünenler yanılır.

Devamını oku:

--

--

www.booksiay.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store